Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.05, februari 2020

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte, overeenkomst of andere vorm van communicatie die betrekking heeft op door Wesley van der Stel gevestigd te Klaaswaal (Nederland) verder te noemen “gebruiker”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten aanvraagt of afneemt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend met een geldigheid van 30 dagen na dagtekening van de aanbieding. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker, of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen hem van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Gebruiker heeft jegens de klant een leveringsverplichting, er worden geen garanties geboden over de te behalen resultaten met de afgeleverde teksten.

3.2 Gebruiker zet zich in om de klant en derde partijen, betrokken bij het uitvoeren van de opdracht, zo goed mogelijk te leren kennen om tot een optimaal resultaat te komen. De klant is verantwoordelijk voor zorgvuldige en waarheidsgetrouwe aanlevering van gegevens.

3.3 De klant heeft zelf de plicht om de afgeleverde teksten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

3.4 Gebruiker behoudt zich het recht voor een opdracht te staken of op te schorten. In dit geval vervalt voor de klant de betalingsverplichting, tenzij de beslissing om een opdracht te staten c.q. op te schorten tot stand is gekomen door fouten, onzorgvuldig of ongepast gedrag van de klant.

3.5 De klant kan een opdracht vroegtijdig te stoppen, er geldt dan voor de klant wel een betalingsverplichting voor de reeds geleverde diensten.

3.6 De datum van oplevering wordt altijd besloten in overleg tussen gebruiker en de klant.

3.7 Indien een datum van oplevering om wat voor reden dan ook niet gehaald wordt, dan is de gebruiker niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.

3.8 Teksten worden aangeleverd als Word- of PDF-document, in overleg zijn andere leveringswijzen mogelijk.

3.9 Bij alle aangeleverde teksten heeft de klant recht op een onbeperkt aantal wijzigingsrondes. Dit recht geldt tot maximaal twee weken na levering. Bij misbruik van dit recht, behoudt de gebruiker zich het recht voor om deze wijzigingen te weigeren. De betalingsverplichting blijft in deze gehandhaafd.

3.10 Wijzigingen dienen door de klant te allen tijde schriftelijk aan de gebruiker doorgegeven te worden, gebeurt dit niet dan is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen.

3.11 Voor aanpassingen, welke meer dan één arbeidsuur vergen om aan te passen, kunnen in overleg extra kosten in rekening gebracht worden door de gebruiker.


4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra of onvoorziene kosten zijn voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Voor opdrachten waarvan de totale som meer bedraagt dan € 300,00 vraagt Gebruiker een aanbetaling van 50% van de totale som, welke voldaan dient te worden om met de opdracht aan te vangen. De andere 50% wordt na oplevering gefactureerd conform de betalingstermijn als genoemd bij punt 5.1.

5.3 Gebruiker heeft steeds het recht om nog te leveren of geleverde diensten per deellevering te factureren.

5.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.5 Gebruiker is gerechtigd de levering van diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.6 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.7 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

5.8 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.9 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

6.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

6.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten, zolang de eigendom daarvan niet op hem is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

6.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekortschiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

6.5 Indien bij een overeenkomst een derde partij betrokken is, dan kan deze partij alleen de eigendomsrechten verkrijgen op het moment dat deze door gebruiker worden toegekend.

6.6 Op alle geleverde diensten en teksten van gebruiker rust, indien van toepassing, auteursrecht.

6.7 Indien de klant de geleverde diensten c.q. teksten wenst te gebruiken voor andere doelstellingen welke niet in de overeenkomst genoemd zijn, dan is hier schriftelijke toestemming voor nodig van gebruiker.

6.8 Gebruiker behoudt zich het recht voor, om geleverde diensten c.q. teksten op de eigen website te vermelden als item voor het portfolio. Indien de klant het hier niet mee eens is, dan dient dit nadrukkelijk bij aanvang van de samenwerking vermeld te worden.

7. Ontbinding en beëindiging

7.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

7.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de geleverde teksten. Door akkoord te geven voor een opdracht vrijwaart de klant gebruiker van deze aansprakelijkheid.

8.2 De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de geleverde teksten.

8.3 Mocht gebruiker op grond van ondeskundigheid of nalatigheid aansprakelijk wordt bevonden, dan zal de totale aansprakelijkheid van gebruiker in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

8.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

8.5 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

9.2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

9.3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.